Kutsu Seuran vuosikokoukseen

Vuosikokouskutsu

Aika: Maanantai 7.11.2022 klo 18:00
Paikka: Martinkallion koulu, auditorio, Martinkallio 2, 02300 Espoo

Kiekko-Espoo ry:n (y-tunnus 2915558-3) sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 7.11.2022 klo 18:00 alkaen Martinkallion koulun auditoriossa, osoitteessa Martinkallio 2, 02300 Espoo. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja hallituksen esittämä sääntömuutos. Sääntöjen mukainen ilmoittautuminen kokoukseen toiminnanjohtaja Niko Merikannolle sähköpostitse (niko.merikanto@kiekko-espoo.com) viimeistään keskiviikon 2.11.2022 aikana.

Vuosikokouksessa sääntöjen mukaiset käsiteltävät ja päätettävät asiat:
1.Kokouksen avaus;
2.Valitaan kokoukselle; * puheenjohtaja * sihteeri * kaksi pöytäkirjan tarkastajaa * ääntenlaskijat
3.Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet;
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5.Esitetään hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien antama lausunto;
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;
7.Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena;
8.Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi * toimintasuunnitelma * talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten;
9.Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi;
10.Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
11.Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
12.Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus;
13.Käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten asianmukaisesti vireille panemat asiat; ja
14.Kokouksen päättäminen

Asialistan 13 kohdassa käsitellään hallituksen esittämä sääntömuutos ja sen mukaisesti kurinpitovallan siirtäminen erilliselle kurinpitoelimelle sekä valtuutus hallitukselle asettaa kurinpitoelin. Sääntömuutos esitetään sisällytettäväksi sääntöjen 7§:ään.

Esitys sääntömuutoksen tekstiksi: Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet:

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
– seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
– niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
– urheilun eettisiä periaatteita
– kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
– kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. Rangaistavaa on:
– toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
– näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
– niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
– syyllistyminen dopingrikkomukseen
– toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
– seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
– liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
– syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
– julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
– tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
– epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
– urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
– kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
– vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
– lainvastainen mainonta
– seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
– rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
– lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Seuran hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

Kokouksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tilinpäätökseen ja talousarvioon voi kokoukseen ilmoittautuneet jäsenet tutustua 1.-3.11. välisenä aikana Matinkylän Ilmatar Areenalla olevassa seuran toimistossa paikan päällä sopimalla etukäteen ajan:
Niko Merikanto: niko.merikanto@kiekko-espoo.com

Vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman sekä lähivuosien yleissuunnitelman voi kokoukseen ilmoittautunut jäsen pyytää nähtäväksi sähköpostilla toiminnanjohtaja Niko Merikannolta niko.merikanto@kiekko-espoo.com.

Espoossa 18.10.2022 Kiekko-Espoo ry hallitus